Le tembe sculpture sur bois koti tembe-peinture sur bois ou toile ferfi tembe